logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

Z nauki do biz­nesu — krok po kroku (Cen­trum Pra­sowe PAP)

LSBC oraz INNOAGH, spółka należąca do Akademii Górniczo-​Hutniczej (AGH) w Krakowie, zawarły umowę, której celem była ocena potenc­jału komer­cyjnego wyników prac badaw­czych twór­ców z AGH w obszarze Life Science.

W dni­ach od 01.10.2014 r. do 20.11.2014 firma Life Sci­ence Biznes Con­sult­ing LSBC Sp. z o.o. real­i­zowała umowę z Krakowskim Cen­trum Innowa­cyjnych Tech­nologii INNOAGH Sp. z o.o.

Umowa pomiędzy LSBC a INNOAGH miała na celu doko­nanie przeglądu tech­nologii dostęp­nych w AGH pod kątem ich potenc­jału rynkowego.

Krakowskie Cen­trum Innowa­cyjnych Tech­nologii INNOAGH Sp. z o.o. jest firmą w pełni zależną od Akademii Górniczo-​Hutniczej w Krakowie. Firma pow­stała w kwiet­niu 2010 roku. INNOAGH dzi­ała poprzez obe­j­mowanie udzi­ałów w nowot­wor­zonych pod­mio­tach gospo­dar­czych (tzw. spółkach typu “spin-​off”). Celem dzi­ałal­ności INNOAGH jest wspieranie naukow­ców z AGH w ich stara­ni­ach zmierza­ją­cych do komer­c­jal­iza­cji wyników ich pracy badawczo-​rozwojowej (B+R). Firma doradza twór­com i udziela wspar­cia mery­to­rycznego w tworze­niu innowa­cyjnych przed­siębiorstw opar­tych na wiedzy.

LSBC jest firmą doradztwa biz­ne­sowego spec­jal­izu­jącą się w obszarze Life Sci­ence. Jest lid­erem w zakre­sie usług w dziedzinie komer­c­jal­iza­cji wyników badań naukowych w Europie Środ­kowej. Firma prowad­zona jest przez dr Rolanda Kozłowskiego, przed­siębiorcę z branży biotech­nologii z 23-​letnim stażem w sek­torze Life Sci­ence (także w charak­terze pra­cown­ika naukowego).

LSBC dokon­ało przeglądu pro­jek­tów B+R zre­al­i­zowanych w AGH w obszarze Life Sci­ence celem wskaza­nia możli­wych ścieżek ich komer­c­jal­iza­cji. Aktu­al­nie wyniki prac omaw­iane są z kierown­ikami pro­jek­tów. Kole­jne etapy prace mogą obe­j­mować następu­jące obszary: men­tor­ing kierown­ików pro­jek­tów, ocenę rynku, tworze­nie biznes planów oraz pozyski­wanie inwest­orów zewnętrznych.

Dr Roland Kozlowski, prezes Zarządu oraz właś­ci­ciel LSBC: “LSBC jest dumne, że w obliczu sil­nej konkurencji udało nam się wygrać konkurs na real­iza­cję tego zlece­nia. Ponownie w tym roku LSBC wygrało kluc­zowy kon­trakt z drugą wiodącą pol­ską insty­tucją umac­ni­a­jąc swoją pozy­cję lid­era w zakre­sie swo­jej dzi­ałal­ności w regionie Europy Środ­kowej. Jestem przeko­nany, że u fun­da­men­tów naszego sukcesu zna­j­duje się kom­pe­tentny zespół, doświad­cze­nie oraz obiek­ty­wne pode­jś­cie firmy do komer­c­jal­iza­cji wyników badań naukowych poparte wiedzą rynkową. To właśnie stanowi przewagę konkuren­cyjną LSBC”. Pro­fe­sor Tadeusz Słomka, rek­tor Akademii Górniczo-​Hutniczej w Krakowie: “Naszym celem jest być najlep­szym w tym, co robimy. Naszą ambicją jest bycie uczel­nią, która akty­wnie wspiera współpracę środowisk naukowych i prze­mysłowych. Mamy nadzieję, że współpraca ta doprowadzi do innowa­cyjnych rozwiązań wykracza­ją­cych poza doty­chczas znane technologie”.

Pro­fe­sor Jerzy Lis, prezes Krakowskiego Cen­trum Innowa­cyjnych Tech­nologii INNOAGH Sp. z o.o.: “INNOAGH odgrywa kluc­zową rolę w trans­ferze tech­nologii w AGH. Pracu­jemy z badaczami celem wypra­cow­a­nia nowych możli­wości biz­ne­sowych, wskazu­jemy na możliwe źródła finan­sowa­nia, dostar­czamy wspar­cia w zarządza­niu i spec­jal­isty­cznych usłu­gach. Stworzyliśmy 13 spółek typu ‘spin-​off’ bazu­ją­cych na wynikach prac badaw­czych wypra­cow­anych w ramach AGH oraz będą­cych włas­noś­cią uczelni”.

LSBC jest firmą, która od wczes­nych lat ’90 świad­czy usługi w zakresie:

 • Doradztwa biz­ne­sowe w branży Life Science,
 • Doradztwa na rzecz firm poszuku­ją­cych możli­wości inwest­y­cyjnych w Europie Środ­kowej i Wschodniej,
 • Anal­izy typu “due-​diligence”,
 • Wskazy­wanie na źródła finan­sowa­nia oraz pozyski­wanie inwestorów,
 • Pozyski­wa­nia grantów,
 • Wspar­cie w komer­c­jal­iza­cji pro­jek­tów z rejonu Europy Środ­kowej będą­cych na wczes­nym etapie zaawan­sowa­nia ich realizacji.

LSBC posi­ada wewnętrzny zespół ekspertów. Współpracuje także z licznymi spec­jal­is­tami o różnorod­nych pro­fi­lach zawodowych z obszaru pozy­cjonowa­nia rynkowego pro­duk­tów, prac roz­wo­jowych, komer­c­jal­iza­cji i finansowania.

Firma LSBC została założona przez Rolanda Kozłowskiego, który z wyróżnie­niem ukończył Uni­ver­sity of Bath oraz uzyskał tytuł dok­tora nauk przy­rod­niczych na Uni­ver­sity of Cam­bridge. Przez ponad dwie dekady pracy w branży biotech­no­log­icznej zaj­mował się tem­atyką sprzedaży i zakupu przed­siębiorstw, finan­sowaniem oraz zaku­pem i sprzedażą licencji. Pra­cował także nad komer­c­jal­iza­cją rozwiązań tech­no­log­icznych wypra­cowywanych w ramach pro­jek­tów B+R. Roland Kozłowski prowadził także grupy badaw­cze na Uni­ver­sity of Oxford i Uni­ver­sity of Bris­tol w Wielkiej Bry­tanii, na którym pra­cował w charak­terze pro­fe­sora wiz­y­tu­jącego (tzw. Vis­it­ing Indus­trial Pro­fes­sor). Udzielał wspar­cia i doradzał wielu przed­siębiorstwom oraz orga­ni­za­cjom, np.: Bio-​Industry Asso­ci­a­tion w Wielkiej Brytanii.

Pliki graficzne dostpne pod adresem: http://centrumprasowe.pap.pl/cp/pl/news/info/22876„z-nauki-do-biznesu-krok-po-kroku

Kon­takt LSBC

 • Kinga Drechny-​Mucha
 • PR & Mar­ket­ing Associate
 • E-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.
 • tel. kom.: +48 698295954

Kon­takt INNOAGH

 • Agnieszka Okoń
 • Assis­tant of the Man­age­ment Board
 • E-​mail: This email address is being pro­tected from spam­bots. You need JavaScript enabled to view it.

Źródło infor­ma­cji: LSBC