logo

Your gate­way

to finance

and inno­va­tion

in Cen­tral Europe

Oferta LSBC obe­j­muje doradztwo w zakresie:

1. Tworzenia strate­gii roz­woju pro­jek­tów badaw­czych i wdroże­niowych, w tym:

strate­gie ochrony IP, zarządzanie ryzykiem, opty­mal­iza­cja kosztów, aspekty formalno-​prawne, wyceny IP, biznes plany, strate­gie komercjalizacji.

2. Pozyski­wa­nia grantów z fun­duszy UE, NCBR, Hori­zon 2020 i innych źródeł.

3. Doradzamy w obszarach:

 • Roz­woju leków we wczes­nej fazie przed­klin­icznej i klinicznej
 • Diag­nos­tyki Medycznej
 • Urządzeń medy­cznych
 • Chemii medy­cznej
 • Żywności funkcjon­al­nej
 • Żywienia i diete­tyki zwierząt
 • Wetery­narii
 • Ochrony środowiska
 • Bioen­er­getyka i biopaliwa
 • Zas­tosowa­nia ICT w rolnictwie
 • Pro­dukcji roślin­nej i środ­ków ochrony roślin.

Szkole­nia biznesowe

lsbc ofer­uje także szkole­nie z zakresu dzi­ałal­ności biz­ne­sowej w Polsce (nie tylko dla spec­jal­istów z obszaru life sci­ence). W ofer­cie posi­adamy dwa wari­anty szoleń. W pier­wszym sku­pi­amy się na aspek­tach społecznych oraz kul­tur­owych. Drugi wari­ant obe­j­muje zagad­nienia z prak­tyki biz­nesu. Dostępny jest także wari­ant będący kom­bi­nacją obu tych obszarów.